Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Đào Mỹ

Lạng Giang, Bắc Giang
3890508
c1daomylg.bacgiang@moet.edu.vn